Skogsavverkning en stor del av vår skogsvård

Begreppet skogsvård betyder att man vårdar skogen och vill att skogen ska får en bra volymtillväxt och en mycket bra kvalitet. Man kan dela in skogsvård i olika delar så som beståndsanläggning, beståndsvård och skogsskydd. Exempel på vad som kan ingå i beståndsanläggning är att man genomför föryngringsavverkning genom bland annat plantering eller så använder man sig av en naturlig föryngring av skogen med hjälp av fröträd. Vidare kan man säga att själva röjningen och gallringen av skogen är en del av beståndsvården och ingår i skötseln av skogen.

Skogsskydd är väldigt viktigt för att man ska få skogen att växa på ett bra sätt. Skogsskydd kan innebära att man förebygger och förhindrar olika skador som kan uppstå i skogen på grund av exempelvis skadeinsekter eller svampsjukdomar som kan drabba träden i skogen. I skogsvårdslagen finns det regler som reglerar för hur skogsvård ska se ut, det finns även ett antal skötselråd som ingår i skogsvårdslagen. Skulle man behöva rådgivning angående skogsvård så kan detta ges av Skogsstyrelsen eller skogsägareföreningarna.

Skogsavverkning är ett begrepp som används när man röjer och tar bort träd inom ett begränsat område av en skog eller ett helt parti av skogen. Sedan vill man ofta ersätta den avverkade skogen med en ny skogsgeneration. Skogsavverkning kan också kallas för slutavverkning. Man brukar säga att många av Sveriges skogsägare gör ungefär en eller två avverkningar av skogen under tiden som denne är skogsägare. Detta beror mycket på att omloppstiden för en skog är väldigt lång. Själva skogsavverkningen sker när skogen eller ett bestånd är omkring 100 år gammalt. Det är då man brukar säga att tillväxten kulminerar och det är mest lönsamt att utföra slutavverkningen vid denna tidpunkt.

Kretslopp med skogsvård och skogsavverkning

Skog går igenom ett naturligt kretslopp och skogsavverkning är en naturlig del i kretsloppet för ett gott skogsbruk. Avverkningen är i många fall också nödvändig för att inte vädret ska riva skogen eller att skogen med tiden torkar ut eller ruttnar helt. Skogsavverkning är också en stor ekonomisk möjlighet för Sveriges skogsägare. Genom att riva den gamla skogen kan man göra en stor ekonomisk vinst. Man brukar kunna tjäna ungefär 100 000 kr per hektar om skogen har fått växa upp under goda förhållanden och inte har drabbats av några skador. Om man sköter skogsvården på ett bra sätt och träden håller en god kvalité brukar det alltid vara lönsamt att genomföra en skogsavverkning. Det är väldigt mycket som kan skilja sig beroende på om skogsvården har varit bra eller mindre bra. Exempelvis kan det skilja i tjockleken på trädens stammar och om skillnaden är stor i tjockleken så blir även den ekonomiska skillnaden stor.

Underhållsröjning Jord & Skog AB är ett av många företag som arbetar med dessa områden, de finns i Nynäshamn.

Vad det kostar att genomföra skogsavverkning varierar lite beroende på hur skogen ser ut och hur mycket skog det är som ska röjas. Idag har tekniken kommit väldigt långt och all skogsavverkning utförs nästan uteslutande med moderna maskiner och fordon. Det kan också vara smart att man tar in offerter från olika virkesköpare innan man påbörjar avverkningen för att få ett hum om hur mycket man kan tjäna på avverkningen.